CHÍNH SÁCH QUYỀN CON NGƯỜI
TẬP ĐOÀN SECOM

  • TOP
  • CHÍNH SÁCH QUYỀN CON NGƯỜI
    TẬP ĐOÀN SECOM

Tập đoàn SECOM (sau đây gọi là “Công ty”) nghiêm cấm mọi hình thức phân biệt đối xử, đã được quy định tại Mười Định hướng Quản Lý Cơ Bản rằng “Dù ở trong hay bên ngoài tổ chức, chúng ta phải luôn luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho nhân phẩm con người”.

Theo đó, Công ty xây dựng Chính Sách Quyền Con Người của Tập đoàn Secom (sau đây gọi là “Chính sách”) như một hướng dẫn để thúc đẩy hơn nữa các sáng kiến tôn trọng quyền con người và hoàn thành trách nhiệm của mình.

1. Phạm vi áp dụng

Chính sách áp dụng cho tất cả nhân viên (bao gồm nhân viên chính thức, nhân viên được cử đi học tập, làm việc & nhân viên tạm thời) của Công ty.

Chúng tôi rất mong đối tác kinh doanh & các bên liên quan sẽ thấu hiểu và hỗ trợ Chính sách, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến tôn trọng quyền con người trong toàn chuỗi cung ứng.

2. Tuân thủ pháp luật và hướng dẫn quốc tế

Công ty cam kết tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến quyền con người và áp dụng tại mỗi quốc gia, khu vực nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi cũng tôn trọng quyền con người được quốc tế công nhận theo các Nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người của Liên Hiệp Quốc. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa luật pháp và nguyên tắc quốc tế, chúng tôi sẽ tôn trọng các nguyên tắc quốc tế quyền con người.

3. Tôn trọng quyền con người

Chúng tôi nghiêm cấm thực hiện hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, hay xâm phạm quyền cá nhân dựa trên chủng tộc, dân tộc, quốc tịch, nơi sinh, tình trạng hôn nhân, giới tính, ngôn ngữ, khuyết tật, tôn giáo, tín ngưỡng, xu hướng tính dục, bản dạng giới… Ngoài ra, chúng tôi không cho phép thực hiện bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức hay lao động trẻ em nào.

4. Kiểm tra, đánh giá về quyền con người

Để thực hiện trách nhiệm tôn trọng quyền con người, chúng tôi cố gắng phát triển và liên tục thực hiện hệ thống thẩm định nhằm xác định, tránh và giảm thiểu mọi tác động bất lợi đến quyền con người.

5. Khắc phục và sửa chữa

Nếu rõ ràng rằng chúng tôi là nguyên nhân hay góp phần tác động bất lợi đến quyền con người, chúng tôi sẽ làm việc để khắc phục và sửa chữa vấn đề thông qua các quy trình thích hợp.

6. Giáo dục và nâng cao nhận thức

Để đưa Chính sách vào tất cả các hoạt động kinh doanh, chúng tôi triển khai Chính sách vào các thủ tục bắt buộc và cung cấp sự đào tạo, giáo dục thích hợp để đảm bảo rằng tất cả nhân viên hiểu và thực hiện nó một cách hiệu quả.

7. Công bố thông tin và truyền thông

Chúng tôi báo cáo các sáng kiến của mình về tôn trọng quyền con người trên trang web của Công ty và các nơi khác. Chúng tôi cố gắng đáp ứng kỳ vọng của xã hội thông qua việc công bố thông tin và truyền thông với các bên liên quan.

Ngày 01 tháng 10 năm 2022
Ichiro Ozeki
Chủ tịch và Giám đốc đại diện
SECOM CO., LTD